http://www.vansterpartiet.se/val Jespers tankar kring livet, universum & allting: Hembiträdeslagen

Jespers tankar kring livet, universum & allting

Jag har en blog, alltså finns jag.

onsdag, augusti 17, 2005

Hembiträdeslagen

Var på återbruket igår (den kommunala second-hand-butiken i byn). Nedan kommer ett citat från Populär Juridisk handbok från 1946. Den ter sig stundtals väldigt modern. Stavfel är med största sannolikhet avskrivningsfel av mig.Kursiveringar är från boken.

HEMBITRÄDESLAGEN
Denna lag utfärdades den 30 juni 1944 och trädde kraft den 1 november samma år. Den skall gälla till och med den 31 oktober 1947 men torde med all säkerhet därefter förnyas var sig med eller utan ändringar.
Beträffande lagens tillämpningsområde gäller som huvudregel, att under lagen falla avtal, varigenom arbetstagare åtager sig att utföra huvudsakligen husligt arbete i arbetsgivarens hushåll.
Viktigt är, att det husliga arbetet fullgöres i arbetsgivarens hushåll. Sålunda utesluts arbete, som visserligen är av huslig karaktär men som utföres i och för arbetsgivarens rörelse, t. ex. köksarbete i hotell-, restaurang- eller kaférörelse, städningsarbete å kontor o. dyl. å vilket arbete lagen alltså ej är tillämplig.
Särskilt i lanthushåll förekommer det som bekant ofta, att hembiträdena jämsides med det husliga arbetet deltaga i ladugårdsarbete eller annat jordbruksarbete. På samma sätt inträffar det ej sällan, att ifråga om mindre affärsföretag en kombination mellan butiksbiträde och hembiträde förefinnes. I nu anmärkta fall gäller det att präva, huruvida ett sådant hembiträde kan anses huvudsakligen utföra husligt arbete. Är så förhållandet faller hon under hembiträdeslagen men annars ej. Man har alltså att bedöma, huruvida större delen av hennes arbetstid åtgår för utförandet det husliga arbetet eller för jordbruks- respektive butiksarbetet. Även om hon härvid faller under hembiträdeslagen, medför detta icke, att hon faller utanför lantarbetstidslagen, respektive arbetstidslagen för detaljhandeln.
Dock gäller vissa undantag från de generella reglerna.
Mom. A. Från lagens tillämpning undantagas:
1) avtal, som är ingånget för sivv sammanhängande tid understigande en månad;
2) avtal, som avser mindre antal dagar i veckan än sex;
3) avtal, som icke innefattar heltidssysselsättning.
Mom. B. Såsom hembiträde skall vid tillämpning av lagen ej räknas:
1) medlem av arbetsgivarens familj
2) husföreståndinna eller därmed jämförlig arbetsledare i hushåll, där hembiträde är anställt;
3) hushållerska eller annan, som självständigt sköter hemmet i husmoderns ställe.
I fråga om de under mom. A. upptagna punkterna må anmärkas. Avtalstiden skall utgöra minst en månad för att lagen skall kunna gälla. En vikarie till ett hembiträde under hennes semester faller sålunda ej under lagen för så vitt ej vikariatet omfattar en tida v minst en månad.
Avtalet måste omfatta en tid av minst sex dagar i veckan. Härigenom utesluts avtal, som avse mer eller mindre tillfällig hjälp, t. ex. för städning, tvätt e. dyl., varför kanske viss dag bestämts.
Beträffande i mom. B. lämnade uppgifter om vilka personer, som ej kunna hänföras till hembiträden, må anmärkas, att uttrycket »medlem av arbetsgivarens familj» nog får tolkas så, att därmed torde avses nära släktskap mellan parterna.
Vad angår ingående av avtal emellan arbetsgivare och hembiträde bestämmer lagen, att sådant avtal om anställande av hembiträde skall skriftligen upprättas, om endera parten det begär.

Avtalets giltighetstid
Den avtalade anställningen skall, om ej annat översnkommits, taga sin början klockan 12 å anställningens första dag och sluta klockan 19 å dess sista dag.
Om avtalet är ingånget för bestämd tid, skall det, om ej arbetsgivaren och hembiträdet annat överenskomma, upphöra att gälla, då den avtalade tiden gått till ändå. OM avtalstiden ej understiger ett år, skall avtalet dock anses förlängt på obestämd tid, därest uppsägning ej skett fjorton dagar före avtalstidens slut.
Är avtalstiden ej bestämd, skall avtalet, om ej annat överenskommits, upphöra att gälla fjorton dager efter det uppsägning i någondera sidan skett.
Någon viss form för uppsägning av avtalet finnes ej föreskrivet. Det ksan sålunda ske antingen muntligen eller skriftligen, och torde härvid den skriftliga formen vara att föredraga, enär vid eventuella tvistigheter mellan parterna rörande huruvida eller när uppsägning skett bevisning ifråga om en muntlig uppsätning kan vara svår att förebringa. Om hembiträdet anställts genom ett srkiftligt kontrakt, kan ju uppsägningen lämpligast ske å parternas kontraktsexemplar.
Ingår i hembiträdets löneförmåner bostad hos arbetsgivaren, äger hembiträde, ändå att annorlunda avtalats, rätt till bostadsutrymme av den beskaffenhet som hälsovärdsstadgan i fråga om bostadsrum bestämmer. Vi avtalets upphörande äger hembiträdet nyttja bostadsutrymmet till kolckan 8 dagen efter sista arbetsdagen.
Om hembiträde fått eget rum sig tillförsäkrat, mådet ej tagas i anspråk för arbetsgivarens eller hans familjs räkning.
Hälsovårdsstadgans bestämmelser om boningsrums beskaffenhet äro helt allmänt hållna och fixera t. ex. ej några minimimått ifråga om desamma. De lämna alltså utrymme för ett fritt bedömande av vilka krav som ur sanitär synpunkt skola ställas på ett boningsrum.
Lagen säger, att, om hembiträde fått eget rum sig tillförsäkrat, rummet ej får tagas i anspråk för arbetsgivarens eller hans familjs räkning. Denna bestämmelse kan med hembiträdets medgivande naturligtvis ändras, och sker detta ej så sällan, då rummet kan behövas som lekplats för barnen eller som förvaringsplats för skrymmande föremål. Även om arbetsgivaren sålunda icke får disponera hembiträdets rum utan hennes medgivande, bör hembiträdet å andra sidan icke äga vägra arbetsgivaren tillträde till rummet för utövande av nödig tillsyn.

Uppsägning
Om hembiträde, som är anställt för bestämd tid, på grund av sjukdom varit under minst fjorton dagar urståndsatt att utföra sina sysslor, äger arbetsgivaren uppsäga avtalet med iakttagande av fjorton dagars uppsägningstid.
Arbetsgivaren äger uppsäga avtal till omedelbart upphörande:
a) om hembiträdet i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter;
b) om biträdet bbefinnes lida av tuberkulos elelr av könssjukdom i smittsamt skede.
Hembiträdet äger uppsäga avtal till omdelbart upphörande:
a) om arbetsgivaren dröjer med erläggande av överenskommen lön utöver två söckendagar efter förfallodagen eller underlåtaer att lämna hembiträdet tillbehörlig kost och bostad, där sådan förmån är avtalad;
b) om arbetsgivaren eller någon av hans familj eljest i väsentlig mån åsidosätter sina skyldigheter gentemot hembiträdet;
c) om arbetsgivaren eller någon inom dennes bostad boende befinnes lida av tuberkulos eller könssjukdom i smittsamt skede.;
d) om arbetsgivaren med sitt hushåll stadigvarande bosätter sig å annan ort.

Övriga bestämmelser
Har hembiträde rätt att mottaga besök? Denna fråga beröres ej alls i lagen.
Hembiträdets rättigheter vid sjukdom.
Om hembiträde, som är i arbetsgivarens hus och kost, på grund av sjukdom är förhindrat att utföra sina sysslor, äger hembiträdet att, så länge avtalet bestär, av arbetsgivaren tillhålla bostad och kost jämte nödig personlig tillsyn, så vida ej behov av vård å sjukvårdsinrättning prövats föreligga och intagning å sådan inrättning jämväl ägt rum. Om i avtalet bestämts häremot stridande förbehåll, äro dessa utan verkan.
Om arbetsgivaren utöver vad ovan sagts bestritt kostnad för sjukvård, äger han uttaga kostnaden av hembiträdet.
Beträffande hembiträdet tillkommande kontant lön, som beräknas för månad eller längre tid, skall, om ej annat avtalats, utbetals å sista söckendagen i varje kalendermånad.
Arbetstid och fridagar
Den ordinarie arbetstiden skall, även om annat avtalats, sluta senast klockan 19. Denna bestämmelse gäller dock ej för hembiträde, som uteslutande har till uppgift att sköta barn.
Även om annat avtalats, äger hembiträde åtnjuta fridagar i minst följande omfattning:
a) antingen var tredje söndag eller annan allmän helgdag av kyrklig karaktär eller efter klockan 13 varannan sådan dag;
b) en bestämd vardag varje vecka efter klockan 14;
c) den 1 maj efter klockan 13, såframt fridag ej jämlikt stadgandet under a) åtnjutes nämnda dag.
Fridag, som hembiträde anligt avtal äger åtnjuta, kan, om arbetsgivaren och hembiträdet därom äro ense, för särskilt fall utbytas mot motsvarande ledighet å annan tid.
Arbetsgivare äger, om så erfordras, använda hembiträdet efter den ordinarie arbetstiden till arbete å övertid, och må detta inträdda även å fridag såframt arbetet föranledes av akut sjukdomsfall inom arbetsgivarens familj eller, beträffande jordbrukshushåll, jämväl av sjukdomsfall bland djuren samt ifråga om brådskande arbete under sådd eller skörd.
För övertidsarbete äger hembiträde erhålla gottgörelse, antingen i penningar eller under vissa omständigheter i form av ledighet å ordinarie arbetstid.
För hembiträde, som icke fyllt aderton år, lämnar lagen särskilda bestämmelser.
Om arbetsgivare eller hembiträde åsidosätter sina förpliktelser enligt hembiträdeslagen, skall den sålunda felande till motparten utgiva skadestånd. Talan härom föres inför vederbörlig domstol men skall anhängiggöras inom sex månader från det skadan timade.
Hembiträde äger rätt till semester i enlighet med härom gällande lag.

___

Det var det delen av boken. Ett under av arbetsrätt. Uppsagd utan uppsägningstid om man är sjuk för länge. eller om man fått en könssjukdom. Arbetstid som är långt utöver normalarbetstid nu för tiden.
Ändå finns det de som vill återföra hembiträdessystemet. Fast nu kallas det subventionerade hushållstjänster.

1 Comments:

At lör apr. 30, 07:36:00 em CEST, Anonymous Anonym said...

Den gällde ända fram till 1971.

 

Skicka en kommentar

<< Home